JUM Oryginal EnglishPolski
 


UWAGA: NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I NIE STANOWI UMOWY SPRZEDAŻY. WSZYSTKIE PRODUKTY DOSTĘPNE W OFERCIE PRODUCENTA, SPRZEDAWANE SĄ ZGODNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. ZAKUP LUB ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA DOWOLNY PRODUKT - OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

DEFINICJE POJĘĆ WYSTĘPUJĄCYCH W REGULAMINIE

PRODUCENT - firma JUM ORYGINAL s. c. z siedzibą w Chwaszczynie 80-209, ul. Wybickiego 27, NIP: 5892012215, REGON: 221960826
KATALOG - serwis internetowy, działający pod adresem internetowym: http://jum.pl, będący własnością PRODUCENTA.
KLIENT - każda pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub podmiot gospodarczy - nie posiadający osobowości prawnej, które za pośrednictwem KATALOGU wyrażają chęć nabycia, nabywają, bądź składają zamówienie na konkretne produkty lub usługi wchodzące w skład oferty PRODUCENTA.
AKCEPTACJA - czynność ostatecznego zatwierdzenia usługi, projektu lub wzoru, celem uruchomienia ich PRODUKCJI - dokonywana przez KLIENTA drogą elektroniczną (przez "główny adres e-mail").
PRODUKCJA - jest procesem, w którym PRODUCENT na podstawie otrzymanej AKCEPTACJI - podejmuje nieodwracalne działania związane z finalnym wykonaniem/wyprodukowaniem projektów lub wzorów w ilości i specyfikacji zamówionej wcześniej przez KLIENTA.


§1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
KLIENT dokonując wyboru usługi lub produktu za pośrednictwem KATALOGU, składa oficjalne zamówienie adresowane do PRODUCENTA.
1.1) Złożenie zamówienia jest możliwe jedynie za pośrednictwem KATALOGU, w którym KLIENT dokonał kompletnego wyboru i konfiguracji produktów, podał prawdziwe dane teleadresowe oraz zaakceptował niniejszy regulamin.
1.2) Wszelkie zmiany w zamówieniu lub jego aktualizacje - wymagają formy pisemnej w postaci przesłania zgłoszenia na adres e-mail PRODUCENTA lub konsultanta odpowiedzialnego za realizację zamówienia KLIENTA.
1.3) Wszelkie zmiany w zamówieniu lub jego aktualizacje - mogą być dokonywane wyłącznie z "głównego adresu e-mail" KLIENTA.


§2. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
2.1) Przyjęcie zamówienia, musi zostać formalnie potwierdzone przez PRODUCENTA, który tym samym zagwarantuje możliwość jego realizacji.
2.2) Potwierdzenie PRODUCENTA musi zawierać:
a) Zestawienie produktów i usług wybranych przez KLIENTA.
b) Szczegółowe wyliczenie cenowe, oraz ogólną kwotę do przedpłaty.
c) Dane niezbędne do dokonania płatności.
d) Potwierdzenie "głównego adresu e-mail" KLIENTA (z którego dokonywane będą wiążące akceptacje i ewentualne zmiany w konfiguracji zamówienia).
e) Adres dostawy.
f) Metodę dostawy.
g) Szacunkowy czas PRODUKCJI zamówienia (niedotyczy usług i produktów tworzonych od podstaw indywidualnie dla KLIENTA).
h) Opcjonalne informacje związane z realizacją zamówienia.

2.3) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail KLIENTA.


§3. PŁATNOŚCI
3.1) Zamówienia na produkty i usługi oferowane przez PRODUCENTA, realizowane będą po dokonaniu 100% przedpłaty.
3.2) Niniejsza przedpłata nie jest traktowana jako zadatek w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3.3) KLIENT może dokonać przedpłaty jedynie na podstawie przesłanego przez PRODUCENTA potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3.4) Przedpłaty dokonane wcześniej - do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez PRODUCENTA - nie będą traktowane wiążąco.
3.5) PRODUCENT do momentu otrzymania przedpłaty, nie będzie podejmował działań związanych z realizacją zamówienia.
3.6) Zamówienie potwierdzone przez PRODUCENTA lecz nie przedpłacone przez KLIENTA - wygasa naturalnie w terminie 7 dni roboczych, liczonych od daty jego potwierdzenia bez dalszych konsekwencji dla stron.
3.7) Zamówienie potwierdzone przez PRODUCENTA z chwilą odnotowania przedpłaty zostaje przeniesione do realizacji.
3.8) W przypadku zgłoszenia rezygnacji z przedpłaconego już zamówienia - KLIENT może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty:
- 100% jeżeli rezygnacja nastąpiła przed opracowaniem projektu graficznego lub z winy PRODUCENTA realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
- 75% jeżeli na główny adres e-mail KLIENTA został przesłany conajmniej jeden projekt graficzny do wglądu lub akceptacji.
- Kwota wpłacona za zamówienie nie będzie zwrócona, jeżeli KLIENT dokonał już AKCEPTACJI projektu lub usługi a zamówienie zostało przekazane do PRODUKCJI.
Bardzo prosimy wszystkich KLIENTÓW o dokonywanie rozmyślnych zakupów i przemyślanych AKCEPTACJI projektów.

3.9) PRODUCENT zwraca lub kompensuje koszt zakupionej przez KLIENTA próbki, z chwilą złożenia i przedpłaty głównego pełnonakładowego zamówienia. Zwrot lub kompensacja kwoty zapłaconej za próbki (jeżeli KLIENT zakupił ich więcej niż jedną) dotyczy wyłącznie próbek produktów, które zostały wybrane do zamówienia docelowego i stanowią jego treść.

Przykład: KLIENT zakupił 2 różne próbki (Próbka zaproszenia Dezen i Próbka zaproszenia Maranna), później złożył główne zamówienie na 50 szt Zaproszenia Dezen. - Zwrot kwoty będzie dotyczył jedynie za próbkę Dezen.

3.10) Ceny obowiązujące w czasie zakupu próbki przez KLIENTA, będą dla niego aktualne przez okres 6 miesięcy od daty jej nabycia. Ewentualna zmiana cen w tym okresie, nie będzie dotyczyła tego KLIENTA.


§4. KONSULTACJE
Jeżeli zamówiona usługa lub produkt wymagają dodatkowej konfiguracji (np. zaproszenia ślubne, dodatki, listy gości, personalizacje itp.) PRODUCENT jeszcze przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, rozpocznie konsultacje z KLIENTEM, które będą miały na celu doprecyzowanie szczegółów zamówienia i ich AKCEPTACJI akceptacji przez KLIENTA.

4.1) Ze względu na charakter techniczny wymiany i ważności informacji, wszelkie postanowienia i ich AKCEPTACJE będą przesyłane drogą elektroniczną na podany w specjalnym polu formularza e-mail KLIENTA - oznaczony jako "główny adres e-mail". Konsultacje mogą odbywać się również drogą telefoniczną lub w czasie bezpośredniego spotkania, jednak PRODUCENT może każdorazowo wymagać dodatkowo formalnego potwierdzenia takich ustaleń - przez KLIENTA.

4.2) Na podstawie przeprowadzonych konsultacji, PRODUCENT (jeżeli to konieczne) wykona projekt/projekty lub wzory, w wersji elektronicznej, które będą przesłane na "główny adres e-mail" KLIENTA do AKCEPTACJI.

4.3) Kolorystyka tła i grafiki projektów/prototypów lub wzorów przesyłanych drogą elektroniczną, może różnić się od tych w rzeczywistości. Jest to związane z wieloma aspektami technologicznymi, właściwościami nośników, farb, papierów, profilami kolorów monitorów, czy też samą techniką fizycznego wykonania. Różnice te przyjmuje się z góry jako dopuszczalne przez KLIENTA.

4.4) Wszelkie projekty lub wzory opracowane dla KLIENTA, wykonywane są wyłącznie na podstawie materiałów przez niego dostarczonych. W szczególności dotyczy to tłumaczeń dla wersji obcojęzycznych, opracowań list gości oraz innych treści przeznaczonych do nadruku.

4.5) PRODUCENT zastrzega iż nie dokonuje korekty ortograficznej i gramatycznej treści w ramach złożonego zamówienia KLIENTA. Wszelkie dostarczane materiały przez KLIENTA powinny być uprzednio przygotowane i sprawdzone.


§5. AKCEPTACJE
5.1) Obowiązkiem KLIENTA przed dokonaniem AKCEPTACJI, jest bardzo dokładne i wnikliwe sprawdzenie przesłanych projektów, wzorów, treści lub prototypów PROOF.

5.2) W przypadku kiedy AKCEPTACJA przez KLIENTA jest niejednoznaczna, nieczytelna lub budzi wątpliwości - PRODUCENT może wstrzymać PRODUKCJĘ zamówienia bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5.3) Wszelkie AKCEPTACJE dostarczone z głównego adresu e-mail KLIENTA, przyjmuje się jako świadome, ostateczne i prawnie wiążące.

5.4) Projekty, wzory lub inne prototypy z chwilą dokonania ich AKCEPTACJI przez KLIENTA, otrzymują status "PRZYGOTOWANE" i automatycznie będą przeniesione do PRODUKCJI.


§6. PRODUKCJA
6.1) Standardowy czas PRODUKCJI zamówienia wynosi od 7 do 21 dni roboczych, liczony od dnia zakończenia konsultacji, dostarczenia wszystkich wymaganych materiałów uzupełniających oraz ostatecznej AKCEPTACJI projektu lub wzorca przez KLIENTA.

6.2) Jako dzień roboczy przyjmuje się dni od poniedziału do piątku z wyłączeniem wszelkich świąt i dni wolnych od pracy.

6.3) Czas PRODUKCJI zamówienia, może ulec zmianie w zależności od wielkości i typu zamówienia, specyfikacji zamówionego produktu oraz dostępności materiałów. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia - PRODUCENT powiadomi o tym fakcie KLIENTA odpowiednio wcześniej.


§7. DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIENIA
7.1) PRODUCENT po zakończeniu PRODUKCJI, dostarczy zrealizowane zamówienie na adres KLIENTA podany w formularzu zamówienia, za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich lub tradycyjną drogą pocztową (wg. życzenia KLIENTA). Koszty dostawy zamówienia ponosi KLIENT.

7.2) KLIENT otrzyma potwierdzenie nadania przesyłki - drogą elektroniczną.

7.3) PRODUCENT gwarantuje właściwe zabezpieczenie produktów zamówionych przez KLIENTA na czas dostawy.

7.4) Jeżeli w przypadku dostawy, przesyłka zostanie uszkodzona - podstawą do uwzględnienia reklamacji jest formalne oświadczenie spisane przez KLIENTA, w obecności kuriera/dostawcy, które powinno zawierać:
- datę i miejsce spisania oświadczenia (data i miejsce faktycznej dostawy)
- opis uszkodzenia z wyszczególnieniem nazwy i ilości zniszczonych egzemplarzy
- dane odbiorcy przesyłki (imię, nazwisko, pesel i seria dowodu osobistego)
- dane kuriera/dostawcy (imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, nazwa firmy, numer przesyłki)
- czytelne podpisy odbiorcy i kuriera/dostawcy

Oświadczenie wraz z uszkodzonymi egzemplarzami należy przesłać na adres PRODUCENTA podany w KATALOGU w dziale kontakt z zaznaczeniem żądania zwrotu równowartości uszkodzonego towaru lub wykonania jego reprodukcji. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji ponosi PRODUCENT. UWAGA! Oświadczenie spisane w innym terminie niż termin odbioru przesyłki, oraz bez udziału kuriera/dostawcy - zostanie uznane za nieważne. KLIENT ma obowiązek sprawdzenia zgodności zawartości przesyłki z chwilą jej odbioru.


§8. GWARANCJE i REKLAMACJE
8.1) PRODUCENT gwarantuje KLIENTOWI jakość swoich produktów, zgodną z prezentowaną w KATALOGU i opartą na polityce jakości firmy.

8.2) KLIENT może otrzymać specjalną gwarację jakości wykonania produktów personalizowanych, tworzonych od podstaw lub konfigurowanych indywidualnie, pod warunkiem wykupienia specjalnej usługi PROOF.
Usługa PROOF - polega na wykonaniu jednego egzemplarza fizycznej próbki zatwierdzonego wcześniej projektu w wersji elektronicznej, którego PRODUKCJA nie została jeszcze rozpoczęta. KLIENT otrzymując próbkę PROOF otrzymuje gwarancję identycznego wykonania pozostałej części zamówionego nakładu.

8.3) Nie uwzględnia się żadnych reklamacji dotyczących odcieni kolorów lub innych szczegółów wykonania, których nie można jednoznacznie lub precyzyjnie stwierdzić na podstawie przesłanego projektu w wersji elektronicznej. Dotyczy to w szczególności różnic, które mogą wynikać przez czynniki produkcyjno-technologiczne lub różne konfiguracje i profile kolorystyczne monitorów, na których wyświetlany jest projekt lub wzór. W przypadku kiedy KLIENT zakłada precyzyjne odwzorowanie szczegółów zamówienia w tym np. dokładnego dopasowania barw, odcieni, elementów składowych itp. zobowiązany jest poinformować o tym wcześniej PRODUCENTA celem wykonania finalnej próbki PROOF i jej ostatecznej AKCEPTACJI przed rozpoczęciem PRODUKCJI.

8.4) Podanie niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych przez KLIENTA, będzie podstawą do odmowy przyjęcia zamówienia oraz automatycznie zwalnia PRODUCENTA od wszelkiej odpowiedzialności za jego terminową realizację i dalej idące gwarancje.

8.5) Jeżeli KLIENT stwierdzi iż otrzymane produkty nie są zgodne z ustaleniami (z zaakceptowanym projektem), zgłosi ten fakt PRODUCENTOWI drogą elektroniczną lub telefoniczną, określając charakter błędu. W takiej sytuacji dopuszcza się następujące rozwiązania:
- KLIENT (jeżeli jego czas na to pozwala) zwróci na koszt PRODUCENTA produkty, które ocenia jako wadliwe. PRODUCENT w takiej sytuacji wykona na nowo/uzupełni produkt w sposób wolny od wad, w trybie przyspieszonym i prześle go na swój koszt na adres KLIENTA.
- KLIENT (jeżeli jego czas na to nie pozwala) opłaci dodatkową ilość produktów a PRODUCENT wykona je w sposób wolny od wad w trybie przyspieszonym, i prześle na adres KLIENTA. Jednocześnie KLIENT, w celu otrzymania zwrotu kwoty zakupu i kosztów przesyłki - wadliwych produktów, dostarczy je na adres PRODUCENTA w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Czas na zgłoszenie reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia zamówienia.§9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1) PRODUCENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w nadruku, wynikające z zaakceptowanych przez KLIENTA wzorów, treści lub projektów graficznych.

9.2) PRODUCENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia ze swojej winy, a jego zobowiązania wobec KLIENTA ograniczają się jedynie do zwrotu pełnej kwoty przedpłaty za w/w zamówienie.

9.3) PRODUCENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niezrealizowania zamówienia, których realizacja nie została rozpoczęta lub została wstrzymana z powodu braku przedpłaty od KLIENTA, nawet jeżeli istniała możliwość poinformowania o tym KLIENTA odpowiednio wcześniej.

9.4) PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za działanie i jakość usług podwykonawców takich jak dostawcy przesyłek, Kurierzy, Poczta oraz firmy pośredniczące i działające jako przedstawiciele regionalni PRODUCENTA. Jednocześnie PRODUCENT dołoży wszelkich starań, aby udzielić KLIENTOWI pełnego wsparcia i pomocy w rozwiązaniu zgłoszonego mu problemu.

9.5) Przesyłki niepodejmowane przez KLIENTA, mogą być magazynowane w siedzibie PRODUCENTA przez okres jednego roku licząc od daty otrzymania zwrotu. Po tym terminie przesyłka zostanie trwale skasowana.
W szczególnych przypadkach PRODUCENT zastrzega sobie prawo do obciążenia KLIENTA - kosztami magazynowania niepodjętej przesyłki w wysokości 12,30 zł brutto za każdy dzień magazynowania.§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawem właściwym dla PRODUCENTA I KLIENTA z chwilą zawierania transakcji o charakterze handlowym lub produkcyjnym, na warunkach określonych w Regulaminie, jest Prawo Polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi PRODUCENTA w ramach oferty KATALOGU, będą rozstrzygane przez właściwe Polskie Sądy Powszechne.

 

Regulamin JUM Oryginal

listwa

listwa
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług - prosimy o konsultacje pod adresem email: biuro@jum.pl lub pod numerem +48 785 695 182 Aktualności | Informacje dla Partnerów | Praca w JUM Oryginal | Kontakt
listwa

Copyright (c) 2013 JUM Oryginal - Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka korzystania z zasobów

Media

listwa

Facebook twitter Pinterest